Išči

Javni poziv HEKATON za mlade: Izdelava mladinskega portala

JAVNI POZIV ZA SODELOVANJE PRI ZASNOVI, RAZVOJU IN IZDELAVI PORTALA ZA INFORMIRANJE MLADIH V OBČINI KOČEVJE

1. Organizator in izvajalec javnega poziva
1) Organizator in izvajalec javnega poziva za IZDELAVO PORTALA ZA INFORMIRANJE MLADIH (v nadaljevanju natečaj) je Podjetniški inkubator Kočevje v sodelovanju z Občino Kočevje.

2. Namen in cilj
1) Osnovni namen natečaja je spodbujanje in razvoj kreativnosti, podjetnosti, aktivnega državljanstva in inovativnosti med mladimi v občini Kočevje.

2) Z javnim pozivom želimo skozi participacijo mladih v vseh delih procesa izdelati spletni portal za informiranje mladih. Končni cilj natečaja je izdelan spletni portal za informiranje mladih v občini Kočevje (v nadaljevanju Portal), s tem pa krepitev aktivne participacije mladih.

 

3. Definicija pojmov
1) »Portal za informiranje mladih« je namenjen predvsem mladim z namenom boljše informiranosti in komunikacije med mladimi.
2) »Hekaton« je program usposabljanja, v katerem bodo mladi stari med 12 in vključno 29 let zapisali svoje ideje in predloge za vsebino za spletni portal. Delavnica bo potekala po vzoru razvoja poslovnega modela, kjer bodo mladi v dveh dneh razvijali, nadgrajevali in predstavili svoje idejne zasnove spletnega portala za informiranje mladih.

4. Pogoji sodelovanja
1) Sodelujoči je lahko:
• vsaka fizična oseba, starosti do vključno 29 let, in sicer kot posameznik ali skupina, ki skupaj z vodjo tvori največ 5 članov. Vodja skupine je na obrazcu imenovan kot prijavitelj in je kontaktna oseba za komunikacijo z organizatorjem in izvajalcem natečaja.
2) Vsak prijavitelj lahko sodeluje samo z eno (1) skupino. Sodelovanje na natečaju je brezplačno, zahteva pa se brezpogojno sprejemanje vseh pravil in pogojev sodelovanja iz razpisne in prijavne dokumentacije, kar prijavitelj izrazi z izpolnitvijo prijave, sodelovanjem z inkubatorjem in udeležbo na »Hekatonu za mlade«.

 

5. Prijava
1) Pogoj za sodelovanje na natečaju je elektronska prijava posameznika ali skupine, ki jo morajo na predpisanem obrazcu oddati v elektronski obliki preko portala kariera.kocevje.si v slovenskem jeziku.
2) Naslednji korak prijave je aktivna udeležba na dogodku »Hekaton za mlade«. Z udeležbo na delavnici bo udeleženec ali skupina udeležencev zasnoval(a) koncept Portala ter ga predstavila komisiji.
3) Komisija bo izbrala tri (3) najboljše koncepte Portala. Organizator si pridržuje pravico, da v fazi razvoja in izdelave uporabi vse ali le nekatere dele konceptov nagrajenih in nenagrajenih idej oz. konceptov.

6. Pravočasnost in popolnost prijave ter način oddaje
1) Prijava se šteje za pravočasno, če prispe preko elektronskega obrazca na spletni strani https://kariera.kocevje.si najkasneje do torka 11. januarja 2022 do 15.00 ure. Prijava, ki bo oddana po tem datumu in uri, se bo štela za neoddano, razen v primeru izkazane višje sile oz. objektivnih razlogov za oddajo po roku.

7. Nagrade
1) Udeleženci Hekatona bodo prejeli majico, skupine ali posamezniki z najboljšim konceptom po oceni komisije pa tudi praktične nagrade in možnost sodelovanja pri izdelavi spletnega Portala za informiranje mladih.

8. Strokovna komisija
1) Predstavljene ideje in koncepte Portala bo obravnavala strokovna komisija, imenovana s strani organizatorjev.

9. Potek izbora
1) Prijavijo se lahko posamezniki ali ekipe, do maksimalno pet oseb. Prijavljeni posamezniki se lahko na dan dogodka pridružijo ekipi, ali pa ustanovijo svojo ekipo.
2) Prvi dan delavnice, bodo mladi formirali svoje ideje in jih poskušali nadgraditi. Na drugi delavnici bodo mladi snovali svojo predstavitev. Po končani delavnici bodo ekipe svoje predstavitve predstavili v naprej izbrani komisiji.
3) Prva delavnica bo potekala v petek 14. januarja 2022, druga delavnica in izbor zmagovalca idej pa v petek 21. januarja 2022. Obe delavnici se pričneta ob 15:00 in trajajo do 19:00. Način ocenjevanja komisije in kriteriji so opisani v nadaljevanju. Organizator ima pravico kraj in datum delavnic spremeniti, vendar ne izven občine Kočevje.
4) Na zaključnem dogodku bodo predstavili posamezne ideje po naključno izbranem vrstnem redu. Vsaka ekipa bo imela na voljo pet (5) minut za predstavitev posamezne ideje in pet (5) minut za vprašanja komisije. Predstavitve bodo javne in bodo potekale pred strokovno komisijo, ostalimi ekipami ter drugo zainteresirano javnostjo.
5) Po zaključenih predstavitvah bo komisija na podlagi kvalitativnih ocen razglasila zmagovalce Hekatona »Spletni portal za informiranje mladih«.

10. Kriteriji za izločitev prijavitelja
1) Organizator natečaja lahko iz sodelovanja na javnem pozivu izključi posameznike, ki ne izpolnjujejo vseh navedenih pogojev v tem pozivu.
2) Organizator in strokovna komisija lahko na podlagi naknadno pridobljenih informacij o članih projektnih skupin ali ugotovljenih morebitnih neskladnosti s pogoji sodelovanja sprejme sklep o izločitvi posamezne projektne skupine ali posameznikov iz sodelovanja na tem javnem pozivu.

11. Kriteriji in merila za ocenjevanje
Kriteriji za ocenjevanje:
- inovativnost,
- uporabnost,
- celovitost,
- izvedljivost.

Strokovna komisija obravnava predstavljene ideje in koncepte po kvalitativnih kriterijih (inovativnost, uporabnost, celovitost, izvedljivost) in s tem rangira te ideje v končno razvrstitev idej po posameznih kategorijah. Strokovna komisija s tem določi nagrajence. Odločitev strokovne komisije je dokončna.

12. Možnost realizacije Portala v sodelovanju s podjetniškim inkubatorjem
1) Namen prve nagrade je nagrajencem omogočiti, da aktivno sodelujejo pri izgradnji spletnega portala. Z zmagovalno idejo, ki jo bo komisija izbrala, bodo lahko oblikovali in vsebinsko zastavili delovanje portala.
2) Prvi dve ekipi bosta nagrajeni z materialnimi nagradami. Zmagovalec pa bo poleg prejema materialnih nagrad sodeloval še pri izgradni spletnega portala in lahko realiziral svoje ideje.

13. Rezultati
1) Razglasitev rezultatov poziva bo javna. Rezultati bodo objavljeni na spletni strani Podjetniškega inkubatorja Kočevje, Občine Kočevje in v drugih medijih.
2) Podjetniški inkubator Kočevje si pridržuje pravico, da s soglasjem prijavitelja nagrajene podjetniške ideje tudi javno predstavlja.

14. Dodatne informacije
1) Potencialni prijavitelji lahko dobijo dodatne informacije o javnem pozivu vsak delovni dan po telefonu ali elektronski pošti. Kontaktna oseba:
Andrej Mladenovič, 041 352 935, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

15. Ostale določbe
1) Vsi osebni podatki ter poslana dokumentacija bodo skrbno varovani in uporabljeni zgolj za potrebe organizatorjev in delo strokovne komisije.
2) Organizatorji si pridržujejo pravico do sprememb natečaja in prijavne dokumentacije ob predhodni javni objavi na spletni strani www.inkubator-kocevje.si
3) V natečaju uporabljeni izrazi v slovnični obliki moškega spola so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

 

Kraj in datum: Kočevje, 21.12.2021

 

 

Celoten dokument javnega razpisa si lahko prenesete TUKAJ (odpre se kot PDF).

Prijavite se na inkubatorjeve e-novice:

Nismo eni tistih, ki vam redno polnijo vaš inbox.
Od nas boste prejeli novice približno enkrat na dva tedna.

Podjetniški inkubator Kočevje
Trata XIV 6a
1330 Kočevje, Slovenija

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Najdete nas tudi