Socialna aktivacija

Naziv projekta: AKTIVNI ZA PRIHODNOST - Program izvajanja socialne aktivacije na Kočevskem
logotipi socialna aktivacija
Obdobje trajanja: 21. 5. 2018 do 30. 06. 2019
Območje izvajanja: občini Kočevje in Ribnica
Ciljne skupine:
  • odrasli upravičenci/prejemniki denarne socialne pomoči,
  • odrasle osebe s kompleksno socialno problematiko, ki niso prejemniki denarne socialne pomoči,
  • osebe, ki so na podlagi Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13,32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT) vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive
Podatki o projektu
Namen projekta je razvoj in izvajanje programa socialne aktivacije, ki bo s svojim celostnim pristopom vplival na socialno vključenost oseb iz ciljne skupine ter na povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti.
Ključni cilj projekta je razvoj in izvajanje programa socialne aktivacije, ki bo s svojimi ukrepi in aktivnostmi na celovit način prispeval k reševanju problema socialne izključenosti in tveganja revščine za osebe iz ciljnih skupin. Cilj je tudi spodbujanje socialne vključenosti oseb iz ciljne skupine ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji.
Specifični cilj in rezultat projekta je povečanje deleža oseb iz ciljne skupine, ki bodo po koncu programa vključene v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev. Za doseganje tega rezultata, morata biti v času izvajanja projekta dosežena naslednja specifična cilja:
a)     osebam iz ciljne skupine ponuditi dostopen, raznolik in kakovosten program socialne aktivacije, ki jim bo omogočil:
  • razvoj socialnih veščin in spretnosti,
  • dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo,
  • pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razširitvi socialnih stisk in težav, ki pogosto spremljajo stanje dolgotrajne brezposelnosti,
  • osebni razvoj, krepitev moči in motiviranost za ponovno aktivacijo na trgu dela/za njihovo približevanje na trg dela,
  • aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije,
  • dvig uporabnih znanj za izboljšanje možnosti za vstop na trg dela.
b)     okrepiti povezovanje različnih deležnikov v lokalnem okolju, ki se aktivno ukvarjajo z osebami iz ciljnih skupin.

Kratek opis socialne aktivacije
V okviru projekta se izvedeta 2 (dva) programa socialne aktivacije, ki sta razdeljena v 3 (tri) module. Vsak od dveh posameznih programov traja 6 (šest) mesecev in v vsak program je vključenih 15 (petnajst) posameznikov. Projekt traja eno leto, v katerega je skupno vključenih 30 (trideset) oseb.
 
Modul I: Uvodni modul
Čas trajanja: 1 mesec v obsegu najmanj 138 ur, pri čemer mora biti posamezni udeleženec vključen v skupinski del modula I. najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu.

Način dela: vodeni pogovori v skupini in dodatno individualno delo z udeleženci.

Predvidene vsebine: Spoznavanje in motiviranje udeležencev, krepitev njihove samopodobe, ugotavljanje potreb udeležencev, vzpostavitev dinamike in vsakodnevne rutine skupine, vzpostavitev urnike in prilagoditev nanj, obiski predstavnikov različnih institucij in organizacij, kot npr. zdravstveni domovi s preventivnimi zdravstvenimi programi ali predstavitev potencialnih delodajalcev ter obiski različnih ustanov v lokalnem okolju s strani udeležencev

 
Modul II. – Izvedbeni modul
Čas trajanja: 4 mesece v obsegu najmanj 480 ur, pri čemer mora biti posamezni udeleženec vključen v modul II. najmanj 6 ur dnevno, 5 dni v tednu.

Način dela: pričetek z delovno okupacijo, tečaji računalništva in tujega jezika, z različnimi delavnicami, telesno aktivnostjo in družabnimi srečanji.

Predvidene vsebine: Izvedba delovnih aktivnosti in aktivnosti usposabljanja za pridobitev kompetenc za vstop oz. približanje k trgu dela, kot npr.: učenje skozi delo ter priprava in izdelava končnih produktov/storitev, predstavitev izvedenih (delovnih) aktivnosti programa in morebitnih produktov/storitev na lokalni ravnih ali širše. Sodelovanje z drugimi deležniki na lokalni ravni, še posebej z potencialnimi delodajalci ter deležniki, ki lahko prispevajo k dvigu kompetenc vključenih oseb.

Modul III. - Izhodni modul
Čas trajanja: 1 mesec v obsegu najmanj 138 ur, pri čemer mora biti posamezni udeleženec vključen v skupinski del modula III. najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu.

Način dela: izvedba skupinsko vodenih pogovorov, individualnih razgovorov, motivacijske delavnice na temo iskanja izhodov in obisk strokovnih delavcev Zavoda za zaposlovanje in delodajalcev.

Predvidene vsebine: Pogovori v skupini glede možnosti izhodov iz programa socialne aktivacije, predstavitev danih možnosti, vprašanje iskanja zaposlitve, kontakti s potencialnimi delodajalci na lokalni ravni ali širše. Individualni pogovori s posameznimi udeleženci in dopolnitev individualnega izvedbenega načrta z informacijami glede načrtovanja izhoda in aktivnosti vezanimi na izhod. Obisk strokovnih delavcev Zavoda RS za zaposlovanje, obisk potencialnih delodajalcev. Spodbujanje udeležencev k aktivnemu pristopu bodisi iskanja zaposlitve, izobraževanja/usposabljanja, pridobivanja novih kvalifikacij ali v zaposlitev. Iskanje izhodov za posameznika in priprava končnih poročil individualnega izvedbenega načrta za posameznega udeleženca.

 

Kontakt:
Vladimir Komljenovič, vodja projekta
T: +386 (0)40 567 786
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

logotipi socialna aktivacija 

Operacijo delno sofinancirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine« in 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.
www.eu-skladi.si

Natisni